SZKOLENIE otwarte

Zmiany regulacji prawnych w zakresie karnych sekretariatów sądowych – teoria i praktyka

Wykładowca: Barbara Mstowska
Data: 24 marca 2023 r., Czas trwania: 11.00 – 15.30, SZKOLENIE ON-LINE
cena: 350 zł
Cel szkolenia

Zaznajomienie kadry urzędniczej ze zmianami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, ustawy Kodeks karny wykonawczy.

Adresat szkolenia

Urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych

Program szkolenia

11.00 – 12.30 WYKŁAD

 

1. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych w świetle przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:
• urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, repertoria, wykazy, kontrolki,
• rejestracja wniosków o wyłączenie sędziego w wykazie „Ko”,
• korespondencja – ewidencjonowanie, obieg, zakres informacji zamieszczanych na pismach, zakres informacji zamieszczanych w pierwszych pismach wysyłanych w sprawie przez sąd do stron postępowania, tryb postępowania z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail, COD,
• lista pism sądowych, które mogą być wysyłane bez podpisu (załącznik nr 3 do Zarządzenia MS.),
• wokanda – zasady sporządzania i prowadzenia,
• orzeczenia, protokoły, zarządzenia;


2. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:
• katalog spraw pilnych,
• podział obowiązków służbowych,
• forma elektroniczna w korespondencji sądowej,
• postępowanie z dowodami rzeczowymi,
• możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu,
• odezwa sądowa,
• System Losowego Przydziału Spraw,
• nowy termin wysyłania wezwań i zawiadomień;

 

12.30 – 12.45 PRZERWA
12.45 – 15.30 WYKŁAD


3. Sekretariat z zakresu spraw karnych:
• nowe zasady doręczania pism procesowych,
• postępowanie i środki odwoławcze,
• sporządzanie uzasadnień na formularzach,
• zasady udostępniania akt biegłym – przygotowanie dokumentacji,
• treści pism i pouczeń,
• korespondencja elektroniczna z prokuraturą i innymi podmiotami,
• warunki formalne pism procesowych, w tym aktu oskarżenia,
• wykonywanie orzeczeń karnych z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 05 sierpnia 2022 r. – wykonalność orzeczeń, w tym wstrzymanie wykonania kary; dozór, w tym systemie dozoru elektronicznego (SDE); kara pozbawienia wolności, w tym kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz warunkowe umorzenie postępowania – właściwość wykonywania; warunkowe przedterminowe zwolnienie.


4. Prowadzenie i archiwizacja akt sądowych:
• zakładanie i prowadzenie akt,
• przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie, kwalifikacja, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych.


5. Podsumowanie:
• dyskusja,
• pytania,

 

Trener: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do 2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku.

Formularz zgłoszeniowy