SZKOLENIE OTWARTE

Work Life Balance – rewolucyjna zmiana prawa pracy - sierpień 2022

Wykładowca: dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Data: 22 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 550 zł
Cele szkolenia

Kodeks pracy zawiera rozbudowane i stosunkowo skomplikowane przepisy dotyczące uprawnień pracowników rodziców. Warto zatem już teraz zwrócić szczególną uwagę na projektowane regulacje prawne w tym zakresie, które mają zacząć obowiązywać od sierpnia 2022 r.


Ustawodawca musi wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W efekcie:
• po pierwsze, zostanie wyraźnie podkreślone, że korzystanie z uprawnień pracowniczych związanych z wypełnianiem funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej nie może mieć negatywnego wpływu na status pracownika oraz traktowanie w zatrudnieniu;
• po drugie, zostaną stworzone ramy prawne, które umożliwią pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym;
• po trzecie, projektowane rozwiązania mają na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i opiekuńczymi.


Szkolenie kompleksowo omawia projektowane rozwiązania prawne typu „work life blance” oraz „work life integration” czyli nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką.
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą się dowiedzieć jakie będą nowe uprawnienia pracownicze z tytułu rodzicielstwa i opieki oraz jakie obowiązki podmiotu zatrudniającego z tym związane przewidują przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

1. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
• jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
• jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin
• jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
• nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
• zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
• zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
• urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie
 urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy


2. Urlop ojcowski na nowych zasadach
• komu przysługuje urlop ojcowski?
• termin na wykorzystanie urlopu – jakie są nowe zasady?
• wymiar urlopu
• tryb udzielania urlopu ojcowskiego
• wniosek o urlop ojcowski – forma i termin
• urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.


3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze na czy polega urlop opiekuńczy?
• na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
• wymiar urlopu opiekuńczego
• w jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?


4. Dodatkowe dni wolne od pracy
• jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
• jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
• jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma
• kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
• zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia.


5. Elastyczna organizacja czasu pracy
• co to jest elastyczna organizacja pracy?
• kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
• co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
• czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
• praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?


6. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników
• komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych
• kiedy pracownik zyskuje ochronę?
• w jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
• co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
• jak wygląd ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
• dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?


7. Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance
• nowe zasady wykonywania pracy zdalnej
• kiedy wniosek pracownika o prace zdalną będzie wiążący dla pracodawcy?
• pod jakimi warunki pracodawca może odmówić?
• jakim kategoriom pracowników przysługuje takie uprawnienie?
 jakie warunki trzeba spełnić?

Trener: dr Anna Kamińska-Pietnoczko

 

Jest Szefem Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy