SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Wydawanie decyzji administracyjnych i ich uchylenie, zmiana w świetle KPA i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Skargi na decyzje administracyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania w świetle KPA

Program szkolenia

1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach ubezpieczeń społecznych rolników

 

2. Decyzje administracyjne i skutki przez nie wywoływane
• ostateczność i prawomocność decyzji,
• decyzje konstytutywne i deklaratoryjne i ich działanie ex nunc i ex tunc,
• decyzje związane i uznaniowe i przykłady przepisów stanowiących ich podstawę prawną,
• decyzje wadliwe i niewadliwe.

 

3. Wady istotne i nieistotne decyzji oraz zasady ich weryfikacji:
• zasada trwałości decyzji ostatecznych i jej konsekwencje,
• rektyfikacja decyzji: • tryby nadzwyczajne zmierzające do zmiany, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznych.

4. Przesłanki i postępowanie w sprawach uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej prawidłowej lub zawierającej wady nieistotne:
• uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej bez zgody strony,
• uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej za zgodą strony,
• uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej w tzw. stanie nagłej konieczności administracyjnej (przesłanki, uprawnienia wojewody),
• uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dokonania określonych czynności,
• stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

 

5. Wznowienie postępowania jako instytucja zmierzająca do zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej dotkniętej wadami procesowymi:
• przesłanki wznowienia postępowania,
• terminy,
• wszczęcie postępowania,
• właściwość organów,
• rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.

 

6. Stwierdzenie nieważności decyzji:
• przesłanki stwierdzenia nieważności,
• pojęcia „brak podstawy prawnej”, „rażące naruszenie prawa”, „nieodwracalność skutków prawnych” w orzecznictwie i doktrynie
• wszczęcie postępowania ,
• terminy,
• właściwość organów,
• rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
• skutki stwierdzenia nieważności decyzji.

 

7. Zaskarżanie decyzji na drodze sądowej
• skargi do sądu administracyjnego,
• odwołania do sądu powszechnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.