SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Program szkolenia

1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach ubezpieczeń społecznych rolników
• źródła prawa i kolejność stosowania przepisów,
• zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ,
• pojęcie „sprawy administracyjnej” ,
• rozstrzyganie sprawy administracyjnej decyzją administracyjną,
• postępowania regulowane przepisami k.p.a.

 

2. Wybrane zasady ogólne procedury administracyjnej
• rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w interpretowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• zasada praworządności,
• zasada czynnego udziału strony w postępowaniu z uwzględnieniem rozwiązań COVID-owych,
• zasada prawdy obiektywnej,
• zasada pisemności po zmianach dokonanych ustawą o doręczeniach elektronicznych,
• zasada in dubio pro libertate.

 

3. Doręczenia – realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i zasady pisemności
• zasada oficjalności,
• obowiązki organów administracji publicznej i konsekwencje ich uchybienia
• doręczenia właściwe – do rąk adresata,
• domniemania prawne gwarantujące skuteczność doręczeń.

 

4. E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym według nowych rozwiązań
• zmiana hierarchii doręczeń,
• obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń,
• Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń,
• funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych,
• dowody doręczeń elektronicznych (dowód wysłania, dowód otrzymania, dowody techniczne),
• operator wyznaczony – nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność dostawcy korespondencji.

 

5. Zmiany dokonane ustawą o doręczeniach elektronicznych w pozostałych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i ich konsekwencje
• zasada pisemności,
• pozostawienie podania bez rozpoznania – nowa przesłanka,
• uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania administracyjnego,
• pozostałe zmiany przepisów.

 

6. Terminy w postępowaniu administracyjnym
• terminy instrukcyjne, zawite i prekluzyjne,
• terminy zawite,
• terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

 

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego
• wszczęcie postępowania z urzędu,
• wszczęcie postępowania na wniosek strony,
• drogi wnoszenia podań przez strony postępowania administracyjnego,
• wymogi formalne wniosków o wszczęcie postępowania,
• wyjaśnianie woli autorów podań,
• wnioski wnoszone drogą elektroniczną,
• zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
• odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego (bezprzedmiotowość postępowania),
• pozostawienie podania strony bez rozpoznania,
• przestrzeganie (określanie) właściwości organu,
• przekazanie podania według właściwości.

 

8. Wady istotne i nieistotne decyzji oraz zasady ich weryfikacji
• zasada trwałości decyzji ostatecznych i jej konsekwencje,
• rektyfikacja decyzji,
• tryby nadzwyczajne zmierzające do zmiany, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznych.

 

9. Wznowienie postępowania jako instytucja zmierzająca do zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej dotkniętej wadami procesowymi
• przesłanki wznowienia postępowania,
• terminy,
• wszczęcie postępowania,
• właściwość organów,
• rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.

 

10. Stwierdzenie nieważności decyzji
• przesłanki stwierdzenia nieważności,
• pojęcia „brak podstawy prawnej”, „rażące naruszenie prawa”, „nieodwracalność skutków prawnych” w orzecznictwie i doktrynie
• skutki stwierdzenia nieważności decyzji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.