SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Prawidłowe przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w procedurze unijne (ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego)

Program szkolenia

I. Przygotowanie dokumentów zamówienia w procedurze unijnej

 

1. Treść ogłoszenia o zamówieniu

 

2. Treść SWZ

 

3. JEDZ

 

4. Treść projektu umowy

 

5. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
• Zakres opisu przedmiotu zamówienia,
• Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia,
• Kryteria równoważności.

 

6. Jak prawidłowo określić wymagania podmiotowe?
• Nowe warunki udziału w postępowaniu,
• Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
• Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia,
• Grupa kapitałowa,
• Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego.

 

7. Jak prawidłowo określać kryteria oceny ofert?
• Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
• Cena a koszt,
• Kryteria i weryfikacja ich spełnienia.

 

8. Jak prawidłowo określać inne warunki zamówienia

 

9. Katalog podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

 

10. Wadium

 

11. Klauzule społeczne
• Klauzule społeczne w opisie przedmiotu zamówienia,
• Klauzule społeczne w ramach wymagań podmiotowych,
• Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert,
• Zamówienia zastrzeżone.

 

• 12. Jak prawidłowo obliczać terminy

 

II. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

 

1. Wszczęcie postępowania. Publikacja ogłoszenia i dokumentów zamówienia.

 

2. Faza składania ofert,
• Udzielania wyjaśnień treści SWZ,
• Zasady modyfikacji SWZ,
• Przedłużanie terminu na składanie ofert,
• Sposoby komunikacji z wykonawcami,
• Zasady wnoszenia wadium,
• Błędu w składaniu ofert przez wykonawców,
• Dokumenty składane wraz z ofertą.

 

3. Faza otwarcia ofert
• Obowiązki informacyjne,
• Wymagania techniczne.

 

4. Faza badania i oceny ofert
• Forma i treść oferty,
• Pełnomocnictwa,
• Wzywanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów,
• Wzywanie wykonawców do wyjaśniania treści ofert.
• Problem rażąco niskiej ceny,
• Poprawianie omyłek w ofercie,
• Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
• Wykluczanie wykonawców,
• Odrzucenie ofert,
• Zasady dostarczania podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Faza wybory najkorzystniejszej oferty
• Czynność wyboru,
• Obowiązki informacyjne.

 

6. Unieważnienie postępowania

 

III. Kluczowe wyzwania związane z zawieraniem i wykonywaniem umów po zmianach

 

1. Klauzule abuzywne,

 

2. Obowiązek współpracy,

 

3. Podwykonawstwo,

 

4. Waloryzacja wynagrodzenia,

 

5. Zaliczki,

 

6. Określanie kar umownych,

 

7. raport z wykonania umowy.

 

IV. Środki ochrony prawnej

 

1. Odwołanie: dopuszczalność odwołań dla zamówień krajowych, podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,

 

2. Skarga: sąd zamówień publicznych, podmioty uprawnione do wnoszenia skarg, wysokość opłaty.

 

V. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.