SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Postępowanie administracyjne – rozprawy, protokoły, wezwania, zawiadomienia i udostępnianie akt

Program szkolenia

1. Zasada pisemności:
• nowe regulacje po nowelizacji 5.10.2021,
• b)załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online,
• wyjątki od zasady pisemności.

 

2. Protokoły:
• czym jest protokół;
• na czym polega prawidłowego sporządzenie protokołu- elementy prawidłowo sporządzonego protokołu,
• obowiązek sporządzenia protokołu z czynności postępowania administracyjnego,
• korekty w treści protokołu, poprawki, skreślenia- w jaki sposób powinny być prawidłowo naniesione by mogły wywołać skutki prawne,
• protokół jako część akt sporawy administracyjnej- wypożyczanie, przechowywanie, kwalifikacja archiwalna protokołu, brakowanie.

 

3. Adnotacje urzędowe:
• czym jest adnotacja urzędowa,
• jak sporządzić prawnie skuteczną adnotację urzędową,
• c)gdzie powinno przechowywać się adnotacje służbową,
• los adnotacji służbowej w wypadku brakowania akt postępowania- kwalifikacja archiwalna.

 

4. Wezwania:
• charakter prawny wezwania,
• adresaci wezwania,
• zasady prawidłowego sporządzania wezwań po 5.10.2021r,
• wezwania stron, świadków i innych uczestników postępowania do udziału
w podejmowanych czynnościach,
e) wezwania do złożenia wyjaśnień bądź zeznań,
d) wezwanie do okazania do wglądu dokumentu,
e) wymogi formalne wezwania, wezwanie uproszczone.

 

5. Zawiadomienia w postępowaniu administracyjnym:
• o wszczęciu postępowania administracyjnego- wymagania formalne i merytoryczne,
• o przekazaniu według właściwości,
• o konieczności wniesienia odrębnego podania,
• art. 36 Kpa- o niezałatwieniu sprawy w terminie i o nowym terminie,
• art. 64 o pozostawieniu podania strony bez rozpoznania.

 

6. Prowadzenie akt postępowania dowodowego ( czynności wyjaśniające i sprawdzające):
• zasada prawdy obiektywnej- na czym polega,
• dowód w postępowaniu administracyjnym- rodzaje dowodów, postępowanie dowodowe, wnioski dowodowe – zasady składania i dokumentowanie,
• obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy,
• fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne,
• dokumenty urzędowe i prywatne,
• zwiększona moc dowodowa dokumentów urzędowych,
• zaświadczenie a oświadczenie strony,
• przesłuchanie świadka, wyjaśnienia strony,
• korzystanie z rejestrów publicznych,
• wymiana informacji z innym podmiotem publicznym,
• rozpatrywanie wniosków dowodowych,
• skutki naruszenia zasady prawdy obiektywne,
• łochrona danych osobowych a kompilowanie materiału dowodowego- zasady, ograniczenia, ewentualne konsekwencje naruszenia zasady adekwatności, celowości i legalności przetwarzani danych osobowych.

 

7. Postępowanie w celu odtwarzania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym:
• utrata akt sprawy – względna i bezwzględna, w toku postępowania administracyjnego, po zakończeniu postępowania administracyjnego,
• podstawy prawne czynności odtworzenia akt sprawy- ustawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, KPA,
• podmioty uprawnione do odtwarzania akt sprawy,
• przedmiot i zakres odtwarzania akt sprawy,
• czynności procesowe odtworzenia akt sprawy- kolejność czynności, postanowienia wydawane w sprawie o odtworzenie akt.

 

8. Zasady urzędowego poświadczania odpisów dokumentów lub wyciąg z dokumentów:
• oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu,
• organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów,
• podmioty uprawnione do poświadczania odpisów,
• przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

 

9. Udostępnianie akt postępowania:
• zasada jawności wewnętrznej,
• dostęp do akt a dostęp do informacji publicznej i RODO: analiza przypadków, wzajemna relacja ddip a RODO i KPA, konsekwencj naruszeń ddip oraz RODO,
• osoby uprawnione do żądania udostępnienia akt,
• przypadki i formy odmowy udostępnienia akt,
• uwierzytelnianie odpisów i kopii,
• udostępnianie pism w formie dokumentu elektronicznego.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.