SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Obowiązki pełnomocnika zawodowego po przebudowie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postepowania

Program szkolenia

1. Pozew. Nowe obowiązki związane z doręczaniem pozwu, czyli tzw. „doręczenie komornicze” – art. 1391 § 1 KPC, opłata, tryb, skutki niewywiązania się z nałożonego obowiązku. Obowiązek oznaczenia daty wymagalności roszczenia z art. 187 § 1 pkt 11 KPC. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy z art. 1481 § 3 KPC i skutki jego niezgłoszenia.


2. Kondensacja materiału procesowego. Różne terminy krańcowe zgłaszania twierdzeń i dowodów – art. 20512 KPC. Zarzut potrącenia z art. 2031 KPC – podstawy zarzutu, prekluzja, forma zgłoszenia. Wymiana pism przygotowawczych z art. 2053 KPC. Posiedzenie przygotowawcze z art. 2054 KPC, ze szczególnym uwzględnieniem § 5 dotyczącego niestawiennictwa na posiedzeniu przygotowawczym. Plan rozprawy z art. 2059 § 1 KPC – możliwość zastosowania, skutki.


3. Właściwość sądów. Sprawy o ochronę dóbr osobistych, roszczenia wynikające z czynności bankowej.


4. Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Właściwość sądów. Art. 872 KPC – obowiązkowe zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika.


5. Sprawy gospodarcze. Art. 4583 KPC – obowiązek wskazania adresu poczty e-mail lub złożenia oświadczenia o jego nieposiadaniu. Prekluzja materiału dowodowego z art. 4585 § 1 KPC. Pominięcie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych – art. 4586 § 1 KPC. Możliwość wysuwania dalszych roszczeń w toku postępowania. Umowa dowodowa z art. 4589 § 1 KPC. Poboczna rola dowodu z zeznań świadków.


6. Zmiany w postępowaniu dowodowym. Nowy sposób dopuszczania dowodów – art. 2351 KPC, art. 2352 § 1 i 2 KPC. Zeznania świadków na piśmie – art. 2711 KPC – rola pełnomocnika w wypełnieniu zasady bezpośredniości przez sądy. Nowa definicja dokumentu art. 2431 KPC. Forma dopuszczania dowodów z dokumentów – art. 2432 KPC. Dowód z opinii wytworzonej w toku innego postępowania z art. 2781 KPC. Tajemnica mediacji, naruszanie art. 1834 KPC przez pełnomocników. Zastosowanie art. 129 § 21 KPC w postępowaniu rejestrowym – elektroniczna forma poświadczenia odpisu dokumentu przez pełnomocnika zawodowego.


7. Przebudowa postępowania nakazowego i upominawczego. Nowy termin na zapłatę roszczeń – art. 4802 KPC. Dodatkowe wymogi pozwu przeciwko konsumentowi.


8. Nadużycie prawa procesowego. Art. 2262 KPC i dalsze. Intencjonalność naruszenia prawa procesowego przy reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika.


9. Środki zaskarżenia. Zgłoszenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia jako warunek konieczny złożenia środka zaskarżenia; problemy praktyczne – art. 357 § 21 KPC. Nowe warunki formalne wniosku o uzasadnienie. Sporządzanie apelacji po zmianach – art. 368 § 11, § 12, § 13 KPC. Możliwość wydłużenia terminu do wniesienia apelacji – art. 369 § 11 KPC. Nowy katalog zażaleń poziomych i pionowych – art. 3941a KPC, art. 3942 KPC. Obowiązki informacyjne z art. 3871 KPC. Obowiązek informacyjny sądu z art. 1562 KPC i możliwość jego wykorzystania do konstruowania zarzutów apelacyjnych. Uwydatnienie roli pełnomocnika w zgłaszaniu zastrzeżeń procesowych wynikające ze znowelizowanego art. 162 KPC. Art. 472 § 2 KPC – nowy środek zaskarżenia, zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego


10. Koszty postępowania sądowego. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – stałe kwoty opłat sądowych w sprawach o małej wartości przedmiotu sporu. Opłata od uzasadniania – zasady jej zaliczania i zwrotu. Nowe obwiązki fiskalne związane z rozszerzeniem powództwa z art. 1303 § 2 KPC. Stosowanie przepisów dotyczących odsetek od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu – art. 98 §11 KPC w praktyce. Koszty mediacji z art. 981 § 1 KPC. Koszty mediacji z art. 1041 KPC. Problem z kosztami doręczenia komorniczego


11. Covid-19 a elektronizacja postępowania cywilnego. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w szczególności art. 15zzs9 – doręczenia elektroniczne na czas pandemii. Problemy praktyczne. Art. 15zzs¹ ustawy covidowej – posiedzenia online. Zachowanie pełnomocnika w trakcie posiedzenia online


12. Dalsze przykłady elektronizacji postępowania cywilnego. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Portal Rejestrów Sądowych


13. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Wejście w życie, zakres stosowania. Adres do doręczeń, skrzynka doręczeniowa


14. Projekt ustawy o zmianie ustawy ˗ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, tzw. UD 156. Postępowania z udziałem konsumentów. Próba naprawy błędów poprzedniej nowelizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.