SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

Program szkolenia

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 

2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji
• pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania – pełnomocnictwo administracyjne,
• przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.

 

3. Pojęcie strony postępowania administracyjnego4. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym

 

5. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 

6. Doręczenia.
• doręczenia papierowe,
• doręczenia elektroniczne – sposoby wysyłki elektronicznej, przedmiot i podmiot doręczeń elektronicznych, dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia, zasady sporządzania skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału, sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej, stwierdzanie skuteczności doręczenia elektronicznego pism kierowanych do ARiMR przez beneficjentów,
• skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji.

 

7. Wezwania (cel, treść, adresaci, forma i tryb)

 

8. Wszczęcie postępowania (z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych, zawiadomienie o wszczęciu , data wszczęcia i konsekwencje prawne)

 

9. Postępowanie dowodowe (katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia, zasada swobodnej oceny dowodów)

 

10. Czynności materialno-techniczne- metryki, protokoły, adnotacje służbowe

 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie

 

12. Zawieszenie postępowania (z urzędu i na wniosek)

 

13. Wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści, błędy praktyczne w konstruowaniu decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, związanie decyzją, usuwanie wad nieistotnych i istotnych, środki zaskarżenia)

 

14. Postanowienia, zażalenie (forma, elementy składowe i tryb wydawania)

 

15. Umorzenie postępowania administracyjnego- decyzja

 

16. Udostępnianie akt17. Mediacja w postępowaniu administracyjnym, pozycja organu jako strony mediacji (charakter sprawy pozwalający na przeprowadzenie mediacji, dobrowolność mediacji, ugoda, poufność przebiegu mediacji, czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia, koszty mediacji).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.