SZKOLENIE OTWARTE

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawa z 12.05.2022r. o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych ustaw

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska
Data: 19 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 14.00 SZKOLENIE ONLINE
cena: 350 zł
Korzyści ze szkolenia

Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku szeroko rozumianych podmiotów publicznych. Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym wskazanie obowiązków podmiotów publicznych w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów. Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.

Adresat szkolenia

Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Program szkolenia

1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie dla nowej regulacji prawnej.


2. Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru ( czy będzie taki wzór, czy powinniśmy spodziewać się Rozporządzenia).


3. Jak prawidłowo wprowadzić proces wprowadzania danych do Centralnego Rejestru Umów do jednostki organizacyjnej ( wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka, opracowanie dokumentacji wewnętrznej, wyznaczenie stanowiska, określenie zasad odpowiedzialności, dostęp do informacji publicznej a Rejestr umów itp.).


4. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu ( podstawowe kryterium rejestrowania umowy – udostępnienie w procedurze dostępu do informacji publicznej).


5. Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych rejestrowanych w Rejestrze.


6. Czy faktura, rachunek to też umowa?


7. Czy aneks do umowy to też umowa podlegająca rejestracji?


8. Czy porozumienie i inne kontrakty to także umowy podlegające ewidencji?


9. Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru- przesłanka temporalności.


10. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze ( studium przypadku, próg kwotowy, forma umowy, zmiana umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze).


11. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze, dane publiczne.


12. Wyłączenia i ograniczenia obowiązku rejestrowania umów w Centralnym rejestrze Umów- art. 12 ust. 1 PZP oraz art. 5 ust. 1, 2, 2a UDDIP ( prawo do prywatności, dostępność danych publicznych a ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, wyjątki, osoby pełniące funkcje publiczne itp)..


13. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.


14. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą.

Trener: MAŁGORZATA CZARTORYSKA

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

 

Formularz zgłoszeniowy