SZKOLENIE OTWARTE

Najistotniejsze zmiany przepisów procedury cywilnej objęte ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. oraz ustawą z dnia 9 marca 2023 r. – Zagadnienia praktyczne

Wykładowca: sędzia Tomasz Chojnacki
Data: 16 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 550 zł
Adresaci szkolenia

Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego reprezentowania swoich mocodawców w postępowaniach sądowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności dokonywania czynności procesowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

Program szkolenia

1) zmiana w zakresie właściwości rzeczowej sądów,
2) nowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników w zakresie formułowana pism procesowych,
3) zmiany przepisów o doręczeniach, w tym o doręczeniach korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego,
4) zmiana art. 1481 k.p.c. w zakresie możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym,
5) zmiana art. 2031 k.p.c.o procesowym zarzucie potrącenia,
6) zmiany w przepisach o przygotowaniu rozprawy, posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy,
7) zmiany w przepisach o sporządzaniu i doręczaniu uzasadnień postanowień sądu,
8) zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym,
9) zmiany w przepisach o skardze na orzeczenie referendarza sądowego,
10) zmiana w przepisach o postępowaniu gospodarczym,
11) dodanie nowego działu przepisów o postępowaniu w sprawach z udziałem konsumentów,
12) zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym,
13) zmiany w przepisach o postępowaniu zabezpieczającym,
14) zmiany w przepisach o postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym,
15) zmiany w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”.

 

Przepisy intertemporalne zawarte w ustawie z dnia 9 marca 2023 roku.

 

Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku oraz tzw. ustawy naprawczej z dnia 9 marca 2023 roku.


Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.
1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego

 

Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku oraz ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
1. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego
2. Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych
3. Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego
4. Zmiany w postepowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie
5. Uzasadnianie orzeczeń sądu I i II instancji – różnice w interpretacji przepisów
6. Składu sądu w postepowaniu zażaleniowym i uproszczonym
7. Postepowanie gospodarcze – zagadnienia sporne
8. Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potracenia

 

Zmiany procedury cywilnej wywołanej stanem pandemii oraz związane z przeprowadzaniem posiedzeń zdalnych.

 

Trener: Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Formularz zgłoszeniowy