SZKOLENIE OTWARTE

Dostęp do informacji publicznej a obowiązki wynikające z RODO

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska
Data: 16 czerwca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00 SZKOLENIE ONLINE
cena: 400 zł
Metodologia

Wykład, casusy, ćwiczenia . Mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem..

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie lub przypomnienie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej w kontekście obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zdefiniować co jest informacją publiczną ( prostą i złożoną), nabędzie wiedzę jak prawidłowo ( bez naruszania prawa do prywatności itp). Udostępniać informacje publiczną, jak poddać informację publiczną procedurze anonimizacji
Metodyka: wykład, casusy, ćwiczenia . Mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem..

Program szkolenia

1. Podstawy wiedzy związane z dostępem do informacji publicznej i ochrony danych osobowych – Konstytucja, ustawy samorządowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ww. aktów prawnych, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej, danych osobowych, danych zwykłych i danych wrażliwych, przetwarzania danych osobowych itd.

 


3. Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
• RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe
• Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in.
o kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną,
o funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel,
o ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji,
o majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.
o pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
o regulacja Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle dostępu do informacji o pracownikach,
o naruszenia dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej.

 

4. Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej
• Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?
• Co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
• Czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
• Dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
• Dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej,
• W jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
• Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu,
• Pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
• Co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”
• jakich informacji udziela się w kancelarii i na merytorycznych stanowiskach pracy,
• jak odróżnić informację od pytań dotyczących porady prawnej,
• sposoby udzielania informacji , komu i kiedy można takiej informacji udzielić.
• jakich informacji i komu oraz kiedy można udzielić przez telefon, o co należy się spytać telefonującego przed udzieleniem informacji.

 

5. Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście regulacji RODO i pozostałych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
• Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych,
• Pierwszeństwo regulacji szczególnych ,
• korelacja k.p.a. do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej,
• formy wniosków ,
• brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy,
• terminy,
• zbieranie a upublicznianie danych,
• służbowe dane kontaktowe, wizerunek pracownika ,
• dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych urzędników ,
• redagowanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych,
• prawo do bycia zapomnianym osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej.

 

6. Udostępnianie informacji publicznej w BIP a obowiązki związane z ochrona danych osobowych.
• anonimizacja dokumentów przed publikacją,
• publikacja obowiązków informacyjnych RODO ( art. 13,art.14 i kolejne RODO),
• zasada temporalności w świetle obowiązków informacyjnych realizowanych w BIP,
• prawo do bycia zapomnianym osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej.

 

7. Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo dostępu do danych osobowych na podstawie RODO


8. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą


9. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej ( tajemnica ustawowo chroniona (art. 5), brak przesłanki szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1), umorzenie postępowania (art. 14) umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.


10.Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- przykłady i konsekwencje


11. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO m.in. za jakie działania/zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność

 

12. Z jakich wiarygodnych źródeł informacji należy korzystać w omawianym obszarze tematycznym?


13. Planowane zmiany w regulacjach prawnych poświęconych dostępowi do informacji publicznej

Trener: MAŁGORZATA CZARTORYSKA

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

 

Formularz zgłoszeniowy