SZKOLENIE otwarte

Zmiany regulacji prawnych w zakresie cywilnych sekretariatów sądowych – teoria i praktyka

Wykładowca: Barbara Mstowska
Data: 26 czerwca 2023 r., Czas trwania: 11.00 – 15.30, SZKOLENIE ON-LINE
cena: 350 zł
Cel szkolenia

Zaznajomienie kadry urzędniczej ze zmianami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych.

Adresat szkolenia

Urzędnicy wydziałów cywilnych sądów powszechnych.

Program szkolenia

9.00-10.30
1. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych cywilnych w świetle nowych przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:
• urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle nowych regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, repertoria, wykazy, kontrolki,
• wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i o wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym,
• ewidencja w systemach teleinformatycznych i usystematyzowanie wpisów,
• korespondencja – ewidencja, obieg, zakres informacji zamieszczanych w pismach oraz w pierwszych pismach wysyłanych w sprawie przez sąd do stron postępowania, tryb postępowania z korespondencją nieodebraną, wykorzystanie urządzeń informatycznych do kontaktu ze stronami i innymi podmiotami, poczta elektroniczna, COD, Portal Informacyjny;
• pisma sądowe – załącznik nr 3 do Zarządzenia MS.,
• kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia,
• orzeczenia – prawomocność, sprostowanie,
• protokoły – zasady sporządzania, sprostowanie,
• wokandy.

 

2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – przepisy istotne dla pracowników cywilnych sekretariatów sądowych:
• sprawy pilne,
• forma elektroniczna korespondencji sądowej, pisma wysyłane bez podpisu,
• możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu,
• odezwa sądowa,
• zadania dyrektora – koordynacja wykorzystywania sal rozpraw i innych pomieszczeń,
• doręczenia sądowe, wybór sposobu,
• nowy termin wysyłania wezwań i zawiadomień,
• zeznanie świadka składane na piśmie,
• Portal Orzeczeń.

 

Przerwa 10.30-10.45

10.45-12.30

 

3. Sekretariat KPC:
• posiedzenia zdalne, posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy,
• utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony,
• komunikacja ze stronami,
• nowe zasady doręczania pism procesowych,
• uzasadnienia orzeczeń – wniosek, opłata, zakres,
• postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, zażalenie poziome, skarga,
• nowe stawki opłat sądowych i kancelaryjnych w sprawach cywilnych,
• zarządzenia referendarza sądowego i asystenta sędziego.

 

4. Prowadzenie i archiwizacja akt sądowych:
• zakładanie i prowadzenie akt,
• przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie, kwalifikacja, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych.

 

5. Portal Informacyjny:
• doręczenia przez PI,
• data zapoznania się z pismem przez odbiorcę,
• termin uznania pisma za doręczone,
• odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem PI.

 

6. Podsumowanie:
• dyskusja,
• pytania.

Trener: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do 2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku.

Formularz zgłoszeniowy