SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

ZMIANY PROCEDURY CYWILNEJ W ŚWIETLE PRAKTYKI

Program szkolenia
 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania
 • Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia,
 • Odpowiedź na pozew,
 • Pisma przygotowawcze,
 • Posiedzenie przygotowawcze,
 • Plan rozprawy ,
 • Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy. Przebieg rozprawy według planu,
 • Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów,
 • Wyrok zaoczny.

 

 1. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego
 • Klauzula generalna,
 • Pismo nie będące pozwem,
 • Pozew oczywiście bezzasadny,
 • Łańcuch zażaleń,
 • Wnioski o wyłączenie sędziego,
 • Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku,
 • Kara za ubliżenie sądowi na piśmie.

 

 1. Dowody
 • Zmiany o znaczeniu ogólnym,
 • Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna,
 • Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym,
 • Zeznania świadka,
 • Opinia biegłego.

 

 1. Uzasadnianie wyroków i postępowania odwoławcze
 • Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków,
 • Zażalenie,
 • Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

 

 1. Postępowanie w sprawach gospodarczych
 • Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze,
 • Zakres zastosowania postępowania gospodarczego,
 • Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie,
 • Odrębności postępowania gospodarczego,
 • Odrębności w postępowaniu dowodowym.

 

 1. Inne postępowania odrębne
 • Postępowanie uproszczone,
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze.

 

 1. Ogólne usprawnienia postępowania
 • Zasady rejestracji czynności sądu,
 • Właściwość sądu,
 • Skład sądu na posiedzeniu,
 • Kompetencje referendarza sądowego,
 • Komunikacja sądu ze stronami,
 • Interwencja uboczna,
 • Koszty procesu,
 • Formularze sądowe,
 • Opłata od rozszerzenia powództwa,
 • Doręczenia,
 • Wydawanie postanowień,
 • Wysłuchanie stron,
 • Publiczna dostępność posiedzeń,
 • Sygnalizacja uchybień,
 • Postępowanie pojednawcze,
 • Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych,
 • Zarzut potrącenia,
 • Ocena sędziowska,
 • Uzasadnianie postanowień wpadkowych,
 • Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności,
 • Postępowanie grupowe.

 

 1. Postępowanie zabezpieczające
 • Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania,
 • Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu,
 • Doręczanie postanowień dotyczących zabezpieczenia,
 • Rozpoznawanie zażalenia,
 • Następstwo hipotek.

 

 1. Koszty sądowe
 • Urealnienie opłat sądowych,
 • Minimalna wysokość opłaty sądowej,
 • Stawki opłat sądowych,
 • Obniżki opłat,
 • Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia,
 • Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych,
 • Ograniczenie zwrotów opłat sądowych,
 • Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • Opłaty w sprawach gospodarczych,
 • Zwalnianie spółek handlowych od kosztów sądowych,
 • Przyznawanie należności.

 

 1. Przepisy wprowadzające i przejściowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.