SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023

Program szkolenia

1. [REWOLUCJA!] Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców ogłoszone 13.09.2022. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
• Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty
• Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę
• Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami
• Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom
• Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.


2. Zmiany 29 lipca 2022 – elektronizacja, liberalizacja, przyspieszenie postępowań
• Nowe wzory dotyczące zezwoleń i oświadczeń
• Nowe możliwości przekazywania informacji starosty do wojewody
• Technikalia związane ze składaniem wniosków elektronicznie/papierowo
• Uregulowania zasad stosowania praca.gov.pl przy wnioskach
• Wymóg złożenia oświadczenia „o niekaralności” zawsze przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi
• Doprecyzowanie zasad tłumaczeń dokumentów do wniosków
• Nowe opłaty od postępowań cudzoziemskich.


3. [BONUS W OFERCIE] Możliwość pobytu i pracy na podstawie Niebieskiej Karty i programu Poland Business Harbour:
• Dla kogo Niebieska Karta?
• Cudzoziemcy mogący korzystać z programu PBH.


4. Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
• Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu.
• Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
• Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
• Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
• Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
• Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
• Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
• Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.


5. Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2022 r. po odwołaniu stanu epidemii.


6. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
• Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
• Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
• Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
• Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
• Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
• Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?


7. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
• Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
• Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
• Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
• Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia.


8. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
• Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
• Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
• Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?


9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
• Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?


10. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

 

11. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
• Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
• Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
• Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
• Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.


12. Case study

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.