SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników

Program szkolenia

1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach ubezpieczeń społecznych rolników
• źródła prawa,
• hierarchia aktów prawnych,
• zasady wykładni,
• rola zasad ogólnych w wykładni przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Decyzja administracyjna i jej elementy
• pojęcie „załatwienie sprawy” i formy jej załatwienia,
• składniki obligatoryjne decyzji,
• prawidłowe wskazywanie podstawy prawnej decyzji,
• uzasadnienie faktyczne,
• uzasadnienie prawne,
• podpis własnoręczny i podpis elektroniczny,
• składniki fakultatywne decyzji (rygor natychmiastowej wykonalności, termin, warunek, zlecenia i inne przewidziane przepisami szczególnymi).

 

3. Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik:
• pojęcie strony (kryterium interesu prawnego),
• wszczęcie postępowania przez podmiot nie będący stroną w sprawie,
• prawo do ustanowienia pełnomocnika,
• wymagania formalne pełnomocnictwa,
• członek najbliższej rodziny bądź domownik strony jako pełnomocnik,
• postępowanie w przypadku wątpliwości co do oryginalności pełnomocnictwa,
• uprawnienia i obowiązki pełnomocnika,
• obowiązki organu wobec strony i jej pełnomocnika i skutki procesowe ich
zaniechania,
• obowiązki organu wynikające z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.

 

4. Rodzaje decyzji administracyjnych
• decyzje ostateczne i nieostateczne,
• decyzje prawomocne i nieprawomocne ,
• decyzje konstytutywne i deklaratoryjne i ich działanie ex nunc i ex tunc,
• decyzje związane i uznaniowe,
• decyzje wadliwe i niewadliwe.

 

5. Wady istotne i nieistotne decyzji oraz zasady ich weryfikacji:
• zasada trwałości decyzji ostatecznych i jej konsekwencje,
• rektyfikacja decyzji,

• tryby nadzwyczajne zmierzające do zmiany, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.