SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w pracy radcy prawnego w ZUS.

Program szkolenia

1. Zagadnienia procesowe
• Kwalifikowana postać obowiązku zawiadomienia o przestępstwie z art. 304 § 2 k.p.k. (przesłanki, pojęcie podejrzenia popełnienia przestępstwa).
• Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. ZUS jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym.,
• Odmowa przyznania statusu pokrzywdzonego przez organ ścigania w postępowaniu o przestępstwa skierowane przeciwko dobrom abstrakcyjnym (np. wiarygodność dokumentu) i procesowe możliwości zaskarżenia decyzji organu w tym aspekcie,
• Pełnomocnik pokrzywdzonego – pracownik Zakładu/radca prawny ZUS (formalne wymogi pełnomocnictwa, kumulacja roli pełnomocnika pokrzywdzonego i świadka w postepowaniu karnym).

 

2. Zagadnienia materialnoprawne
• Pracownik ZUS jako funkcjonariusz publiczny (relacja art. 79b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do definicji legalnej zawartej w art. 115 k.k., konsekwencje uznania pracownika ZUS za funkcjonariusza publicznego – gwarancje i odpowiedzialność karna za wybrane czyny),
• Bieżące orzecznictwo sądowe przydatne dla czynów kryminalnie bezprawnych, z którymi najczęściej spotyka się ZUS (fałszerstwo dokumentu, oszustwa (wyłudzanie świadczeń), przywłaszczenie praw majątkowych),
• Obowiązek naprawienia szkody. Znaczenie i zakres klauzuli antykumulacyjnej (art. 415 § 1 k.p.k.),
• Znaczenie decyzji o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego na sankcje w postępowaniu karnym (w tym obowiązek naprawienia szkody),
• Kwestia nieopłacania należności składkowych – czy zachowanie kwalifikowane wyłącznie jako wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czy też przestępstwo kwalifikowane z art. 218 kk, względnie z art. 284 kk.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania ofertowego w sprawie szkoleń zamkniętych przy pomocy niniejszego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem aby uzgodnić szczegóły organizacje oraz tematykę szkolenia która zagwarantuję realne poszerzenie kwalifikacji i kompetencji Państwa pracowników.