SZKOLENIE OTWARTE

Prawo pracy dla menedżerów 2023 - najważniejsze zmiany, orzeczenia, warsztaty

Wykładowca: Michał Nocuń
Data: 31 marca 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00 SZKOLENIE ONLINE
cena: 550 zł
Metodologia

Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy.
Niezwykle ważne jest więc, aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

Cele szkolenia

• Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
• Zapoznanie się z najciekawszymi przypadkami (case study) rozstrzygniętymi najnowszym orzecznictwem oraz z bieżącej praktyki doradczej wykładowcy.

Program szkolenia

1. Nowelizacja kodeksu pracy – kontrola trzeźwości pracownika
• jakie obowiązują zasady obecnie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu?
• założenia projektu zmian w kodeksie pracy oraz przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


2. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
• jak mają działać nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
• co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
• czym praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?


3. Zmiana stanowiska pracy pracownika:
• jak działa wypowiedzenie zmieniające?
• czy do awansu wypowiedzenie zmieniające jest potrzebne?
• czasowe oddelegowanie na inne stanowisko.


4. Polska implementacja dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w unii europejskiej
• jak mają działać nowe obowiązki w zakresie informowania pracowników o warunkach pracy?
• co jeśli pracownik zostanie delegowany z polski zagranicę?
• prawo pracownika do dorabiania poza głównym stosunkiem pracy.
• zmiany w umowach o pracę na okres próbny.
• prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi warunkami pracy.
• i nowe przepisy karne.
• dłuższy zakaz nadgodzin dla rodziców.


5. Czas pracy:
• czas pracy z formułą pracy zdalnej – jak wykonywanie pracy zdalnej ma się do kodeksowych zasad zliczania i rozliczania czasu pracy?
• w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej?
• jak wyliczać wymiar czasu pracy i dlaczego jest to ważne?
• w jakich sytuacjach można stosować dłuższe okresy rozliczeniowe czasu pracy?
• na co trzeba zwracać uwagę przy harmonogramowaniu czasu pracy?
• planowanie czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.
• zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
• kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
• w jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
• czas pracy kadry kierowniczej.
• czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
• co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?
• jak zliczać czas pracy podczas podróży służbowych?
• późny powrót z podróży służbowej.
• godziny nadliczbowe:
• w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
• w jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
• kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?


6. Absencje pracowników – najczęstsze wątpliwości
• czy dzień urlopu może być zaliczony do odpoczynku dobowego/tygodniowego?
• udzielanie urlopów na żądanie;
• możliwość odwołania pracownika z urlopu;
• inne absencje pracownicze;
• urlopy okolicznościowe;
• krwiodawcy;
• wyjścia prywatne.


7. Kary i odpowiedzialność w prawie pracy
• jakie kary grożą za naruszanie przepisów prawa pracy?
• kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
• odpowiedzialność cywilna pracowników – kiedy stosuje się ograniczenie wysokości roszczeń a kiedy nie?
• możliwość zawarcia ugody pozasądowej z pracownikiem który wyrządził szkodę.


8. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
• odpowiedzialność menedżera za mobbing i dyskryminację;
• zasady rozpoznawania mobbingu.


9. Umowa o pracę
• Zawieranie umów o pracę
• Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
• Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron

Trener: Michał Nocuń

 

Jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Formularz zgłoszeniowy