SZKOLENIE OTWARTE

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z projektu przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023 r.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska
Data: 7 kwietnia 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00 SZKOLENIE ONLINE
cena: 400 zł
Metodologia

Uczestnicy otrzymają prezentację. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu on-line z uwzględnieniem potrzeb klienta związanych z koniecznością rozwiązywania casusów i zadawania pytań

Opis szkolenia

Uczestnicy poznają w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej ( z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji przyjęte przez Rząd 3 stycznia 2023r.

Adresat szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

Program szkolenia
 1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji- cechy charakterystyczne ( źródla prawa, organy, strony, uczestnicy postępowania itp),
 • egzekucja administracyjna a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
 • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,
 • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,

 

2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie, instytucja przedawnienia,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,

 

3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość, inni uczestnicy postępowania.

 

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • postępowanie wierzycielskie- obowiązki wierzyciela, wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ, skarga na bezczynność wierzyciela,
 • Postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych, zasady
  wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków treść upomnień, wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki,
 • Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego,
 • Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym,
 • Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW,
 • badanie dopuszczalności egzekucji, przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
 • sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
 • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu,
 • stosowanie środków w egzekucji administracyjnej.
   
 1. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

 

 1. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

 

 1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.


 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

 1. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela.
 • definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.
 • opłata manipulacyjna
 • opłata egzekucyjna,
 • opłata za czynności egzekucyjne,
 • wydatki egzekucyjne.
 • przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,
 • przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji,
 • obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,
 • wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
 • przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
 • uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.

 1. Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r. i ich charakteru:
 • uproszczenie zasady przedawnienia kosztów upomnienia i odstąpienia przez wierzyciela od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stopniu mającym wpływ na systemy informatyczne wierzycieli;.
 • usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych;
 • uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego; usprawnieniu egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka w przypadku, gdy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) odpowiedzialność zobowiązanego za zobowiązanie podatkowe obejmuje majątek wspólny, a także z majątku obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową, jeżeli własność tego majątku przeszła na inny podmiot; doprecyzowaniu regulacji w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego;
 • usprawnienie pracy organów egzekucyjnych w przypadku, gdy zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego dokonał więcej niż jeden organ egzekucyjny;
 • doprecyzowanie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych;
 • usprawnienie realizacji przez bank, jako dłużnika zajętej wierzytelności, zajęcia rachunku bankowego, a także usprawnienie rozliczania środków pieniężnych uzyskanych z rachunku VAT;
 • doprecyzowanie przepisów o egzekucji z prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy;
 • dostosowanie przepisów ustawy regulujących egzekucję z ruchomości do przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa celnego;
 • usprawnienie egzekucji z nieruchomości;
 • usprawnienie postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych w przypadku niedotrzymywania terminu płatności rat ustalonych decyzją lub postanowieniem właściwego organu.
 • inne proponowane zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Trener: MAŁGORZATA CZARTORYSKA

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

 

Formularz zgłoszeniowy