SZKOLENIE OTWARTE

Najczęściej popełniane błędy przez pełnomocników po zmianach procedury cywilnej – zagadnienia praktyczne

Wykładowca: sędzia Tomasz Chojnacki
Data: 30 maja 2023 r., Czas trwania: 9.00 – 15.00, SZKOLENIE ONLINE
cena: 550 zł
Adresaci szkolenia

Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego reprezentowania swoich mocodawców w postępowaniach sądowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności dokonywania czynności procesowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

Program szkolenia

I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku.

II. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.

1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników,
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

III. Apelacja – prawidłowe jej formułowanie.

1. Wymagania formalne związane z pismem procesowym oraz treścią art.187 k.p.c. i art. 368 k.p.c.
• pełnomocnictwo do zastępowania strony,
• określenie zakresu zaskarżenia,
• przytoczenie i uzasadnienie podstaw apelacji,
• prawidłowe określenie wniosków apelacji ( uchylenie a zmiana ).

2 . Pozostałe możliwe wnioski apelacji,
• wniosek o zwolnienie od kosztów,
• wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji,
• wniosek o wyznaczenie rozprawy,
• wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia.


3. Zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie,
4. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc,
5. Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,
6. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),
7. Nowy system koncentracji materiału dowodowego w kontekście wprowadzenia postepowania przygotowawczego.

IV. Zażalenie


1. Zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne
2. Zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach,
3. Zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
4. Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.


V. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania


1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
4. Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.


VI. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.


1. Roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
2. Powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
3. Powództwo główne i wzajemne,
4. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
5. Współuczestnictwo w sporze,
6. Zaskarżenie odsetek w apelacji,
7. Postepowanie uproszczone – apelacja i zażalenie ( różnice w zakresie formułowania )

VII. Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników


1. Istotne elementy wniosku dowodowego,
2. Sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego,
3. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego,
4. Zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu,
5. Specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postepowaniu,
6. Wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postepowaniu uproszczonym,
7. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane,
8. Kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego,
9. Przesłanki umożliwiające stronie kwestionowanie prawidłowości przeprowadzenia opinii przez biegłego sądowego,
10. Zarzuty apelacyjne dotyczące dowodu z opinii biegłego sądowego,
11. Wpływ dowodu z opinii biegłego sądowego na wyrok w sprawie.


VIII. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku


1. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego,
2. Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych,
3. Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego,
4. Zmiany w postepowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie,
5. Uzasadnianie orzeczeń sądu I i II instancji – różnice w interpretacji przepisów
6. Wątpliwości w zakresie składu sądu w postepowaniu zażaleniowym i uproszczonym,
7. Postepowanie gospodarcze – zagadnienia sporne,
8. Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potracenia.


IX . Zmiany procedury cywilnej wywołanej stanem pandemii oraz związane z przeprowadzaniem posiedzeń zdalnych.

 

Trener: Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Formularz zgłoszeniowy