Czym jest mobbing

Mobbing to proces przemocowego traktowania jednego pracownika przez innych w miejscu pracy. Jest to długotrwałe, systematyczne i celowe działanie mające na celu upokorzenie, zastraszenie lub wykluczenie pracownika z życia zawodowego i społecznego.

Mobbing często występuje w sytuacjach, gdy jedna osoba lub grupa osób wykorzystuje swoją pozycję wobec innych pracowników w celu osiągnięcia celów, a przy tym ignoruje lub łamie ich prawa i godność. Zachowania mobbingowe mogą przybierać różne formy, takie jak ciągłe krytykowanie, ignorowanie, zmuszanie do wykonania prac ponad siły, ośmieszanie lub wyszydzanie, izolowanie od zespołu, fałszywe oskarżenia czy groźby.

Mobbing jest szkodliwy zarówno dla osoby, która jest jego ofiarą, jak i dla całego przedsiębiorstwa. Ofiary mobbingu często doświadczają chronicznego stresu, depresji, zaburzeń snu oraz problemów z koncentracją. W konsekwencji, mobbing może prowadzić do nieobecności w pracy, spadku wydajności i motywacji, a nawet do utraty pracy lub trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym.

Mobbing w miejscu pracy to nieustanne, celowe i uporczywe prześladowanie i dyskryminacja jednej lub kilku osób w zespole lub organizacji. Aby rozpoznać, czy jesteś ofiarą mobbingu w miejscu pracy, warto zwrócić uwagę na następujące sygnały:

 1. Ciągłe i systematyczne zastraszanie, poniżanie i krytykowanie przez przełożonego lub współpracowników,
 2. Odizolowanie od reszty zespołu lub wykluczanie z działań grupowych,
 3. Nieprzyjemne żarty, sarkastyczne uwagi i ataki na charakter i wygląd,
 4. Przypisywanie błędów lub winy za problemy w pracy, których nie popełniłeś,
 5. Systematyczne naruszanie Twoich prywatnych granic i prywatności,
 6. Ignorowanie Twojego zdania i pomysłów,
 7. Stosowanie podwójnych standardów wobec Ciebie w porównaniu z innymi pracownikami,
 8. Zadawanie niemożliwych do wykonania zadań lub dając zbyt mało czasu na ich wykonanie.

  Jeśli zauważysz, że doświadczasz często takich zachowań, warto podjąć działania, takie jak porozmawianie z przełożonym lub specjalistą ds. psychologicznych i poradzić się, jak poradzić sobie z sytuacją.

  Oto 10 wskazówek, które pomogą rozpoznać mobbing w miejscu pracy:
 1. Systematyczne i celowe krytykowanie Twojego wyglądu, stylu pracy lub charakteru.
 2. Odmawianie pomocy i ignorowanie Twoich próśb o wsparcie.
 3. Zmuszanie Cię do wykonywania prac, które leżą poza Twoim zakresem obowiązków, albo których nie jesteś w stanie wykonać z powodu braku wiedzy lub umiejętności.
 4. Ograniczanie Twojego dostępu do informacji lub narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.
 5. Łamanie Twojej prywatności i przypisywanie Ci winy za sytuacje, za które nie jesteś odpowiedzialny.
 6. Poniżanie Cię przed innymi pracownikami, wyśmiewanie lub wyszydzanie Twoich działań.
 7. Traktowanie Cię w sposób odrębny od innych pracowników, np. pomijanie Cię w ważnych decyzjach lub nieprzyznanie Ci premii, którą otrzymali inni pracownicy.
 8. Tworzenie dla Ciebie niekorzystnych sytuacji, np. zlecanie zadań, które mają zostać wykonane w krótkim czasie, albo delegowanie prac, za które jesteś odpowiedzialny, na innych pracowników.
 9. Ograniczenie Twojej możliwości rozwoju zawodowego, np. brak szkoleń lub awansów.
 10. Traktowanie Cię jako osoby, która nie jest warta zaufania lub nie jest potrzebna w zespole.

  Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś z otoczenia te objawy, warto zwrócić uwagę na sytuację i porozmawiać o niej z przełożonym lub specjalistą ds. psychologicznych.

Aby zapobiec mobbingowi w miejscu pracy, warto wdrożyć kilka działań:

 1. Wdrażać politykę zapobiegającą mobbingowi – Przedsiębiorstwo powinno posiadać politykę, która zakazuje wszelkiego rodzaju zachowań mobbingowych oraz określa sankcje dla osoby, która narusza te zasady.
 2. Zapewnić szkolenia dla pracowników – Pracownicy powinni być szkoleni w zakresie świadomości mobbingu, rozpoznawania jego objawów i sposobów działania w przypadku zauważenia mobbingu.
 3. Promowanie kultury szacunku – Przedsiębiorstwo powinno promować kulturę szacunku, w której wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością.
 4. Zapewnienie jasnych zasad współpracy – Zasady współpracy powinny być jasno określone i przestrzegane, tak aby każdy pracownik miał jasność co do swoich obowiązków i kompetencji.
 5. Stworzenie otwartego środowiska pracy – Pracownicy powinni czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich opinii i pomysłów oraz mieć możliwość zgłaszania problemów i obaw w sposób otwarty i bezpieczny.
 6. Monitorowanie zachowań pracowników – Przedsiębiorstwo powinno monitorować zachowania pracowników, aby wykryć wczesne objawy mobbingu i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze.
 7. Reagowanie na przypadki mobbingu – Przedsiębiorstwo powinno natychmiast reagować na przypadki mobbingu i podejmować odpowiednie kroki, takie jak wewnętrzne dochodzenie, mediacja lub dyscyplinowanie pracowników.